Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

przedmioty:programowanie_komunikacji_czlowiek-komputer [2007/01/08 13:32] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Programowanie komunikacji człowiek - komputer ======
 +[[http://​www.architag.com/​xray/​|Narzędzie XRAY]]
 +
 +
 +  * XML
 +  * DTD
 +  * XLink
 +  * Xpointer
 +  * XLS
 +  * XML Namespaces
 +  * XML Schema
 +
 +Odsyłacze:
 +  * XLink
 +  * XPath
 +  * Xpointer
 +
 +Prezentacja,​ przetwarzanie:​
 +  * XSLT
 +  * XSL (XSL FO)
 +
 +SKładniki XML:
 +  * elementy\\ Zawartość mieszana, tekstowa, elementowa
 +  * atrybuty
 +  * deklaracje (komentarze <!-- ... -->, dane CDATA)
 +  * instrukcje przetwarzania (<? ?>)
 +  * odniesienia,​ jednostki
 +    * jednostki:
 +
 +XML:
 +  * Elementy są tylko alnum + znaki sylabiczne, ideograficzne oraz .-_
 +  * XML rozróżnia wielkość liter
 +  * poprawność:​
 +    * poprawny składniowo,​ dobrze uformowany (well-formed)
 +    * poprawny strukturalnie ("​**ważny**"​)
 +
 +Sekcje danych:
 +<code xml>
 +<​![CDATA[
 +   ...
 +   <​p>​tutaj coś nie będzie interpretowane</​p>​
 +   ...
 +]]>
 +</​code>​
 +
 +
 +===== Walidowanie przez xmllint =====
 +  DTD: xmllint --noout --valid plik.xml
 +  XSD: xmllint --noout --schema plik.xsd plik.xml
 +
 +Pliczek XML:
 +<code xml>
 +<?xml version="​1.0"​ encoding="​UTF-8"​ standalone="​no"?>​
 +<​!DOCTYPE dostawa SYSTEM "​dostawa.dtd">​
 +<​dostawa>​
 +  <towar id="​102">​
 +    <​nazwa></​nazwa>​
 +    <cena waluta="​PLN">​150</​cena>​
 +    <​ilosc></​ilosc>​
 +  </​towar>​
 +  <towar id="​103">​
 +    <​nazwa>​fdf</​nazwa>​
 +    <cena waluta="​PLN">​2</​cena>​
 +    <​ilosc>​3</​ilosc>​
 +  </​towar>​
 +  <towar id="​5">​
 +    <​nazwa></​nazwa>​
 +    <cena waluta="​PLN">​3</​cena>​
 +    <​ilosc></​ilosc>​
 +  </​towar>​
 +  <towar id="​6">​
 +    <​nazwa></​nazwa>​
 +    <cena waluta="​PLN">​5</​cena>​
 +    <​ilosc></​ilosc>​
 +  </​towar>​
 +</​dostawa>​
 +</​code>​
 +
 +===== DTD =====
 +ATTLIST :
 +  * **ATTLIST nazwa_elem nazwa_atr typ_atr default_val**
 +  * typ_atr:
 +    * CDATA
 +    * (aa|b|ccc)
 +    * ID, IDREF, IDREFS (rozdzielane spacjami)
 +    * ENTITY, ENTITIES (nazwy jednostek)
 +    * NMTOKEN, NMTOKENS, NOTATION
 +  * default_val:​
 +    * "​wartość"​
 +    * REQUIRED
 +    * FIXED "​wartość"​
 +    * IMPLIED
 +
 +DTD:
 +  * wewnętrzne\\ <​!DOCTYPE korzeń [elementy]>​
 +  * łączone\\ <​!DOCTYPE korzeń SYSTEM "​plik.dtd"​ [ <​!ELEMENT klient (...)> ...]>
 +  * zewnętrzne [należy standalone="​no"​]
 +    * niepubliczne\\ <​!DOCTYPE korzeń SYSTEM "​plik.dtd">​
 +    * publiczne (PUBLIC)
 +      * <​!DOCTYPE korzeń PUBLIC "​-%%//​Owner//​Etykieta DTD//​LANG"​ "​http://​example.org/​URI/​%%">​
 +      * - <- standard nierozpoznawalny
 +
 +DTD:
 +  * #PCDATA, |, *, ?, , , +, ()
 +  * **Uwaga**: PCDATA nie może być używany przy następstwie (po przecinkach). Może być tylko jako alternatywa
 +  * ANY, EMPTY
 +
 +<​code>​
 +<?xml version="​1.0"?>​
 +<​!DOCTYPE korzeń [
 +  <​!ELEMENT dostawa (towar+)>​
 +  <​!ELEMENT towar (nazwa?, cena, ilosc)>
 +  <​!ELEMENT nazwa (#​PCDATA)>​
 +]>
 +</​code>​
 + 
 +<code xml>
 +<​!ELEMENT dostawa (towar+)>​
 +<​!ELEMENT towar (nazwa?, cena, ilosc)>
 +<​!ELEMENT nazwa (#​PCDATA)>​
 +<​!ELEMENT cena (#​PCDATA)>​
 +<​!ELEMENT ilosc  (#​PCDATA)>​
 +<​!ATTLIST towar
 +   id CDATA #​REQUIRED>​
 +<​!ATTLIST cena
 +   ​waluta CDATA #​REQUIRED>​
 +</​code>​
 +
 +===== Jednostki =====
 +  * ogólne
 +    * wewnętrzne\\ <!ENTITY FTIMS "​Wydział Fizyki T....">​
 +    * zewnętrzne\\ <!ENTITY FTIMS SYSTEM "​http://​example.org/​zawartosc.txt">​
 +      * analizowane
 +      * nieanalizowane (notacje)\\ <​!NOTATION gif SYSTEM "​obrazy/​gif">​\\ <!ENTITY logo SYSTEM "​../​logo.gif"​ NDATA gif>
 +    * predefiniowane &lt, &gt itp
 +  * parametryczne %
 +    * wewnętrzne\\ <!ENTITY %type "​(retail | food )">​\\ <​!ELEMENT store (%type;, name,​phone,​promo,​image)>​
 +    * zewnętrzne
 +
 +===== Przestrzenie nazw =====
 +<code xml>
 +  <​prefix:​element>​
 +    <​przestrzen2:​child>​
 +      <​ns3:​child/>​
 +    </​przestrzen2:​child>​
 +  </​prefix:​element>​
 +</​code>​
 +
 +  * skojarzenie z URI poprzez xmlns
 +  * <​xmlns:​ns1="​http://​..."​ xmlns:​ns2="​..."​ >
 +  * <​!ATTLIST ns:cena ns:waluta CDATA #​REQUIRED>​
 +
 +===== XML Schema =====
 +  * korzeń: schema
 +    * skojarzenie p-ni z URI: http://​www.w3c.org/​2001/​XMLSchema\\ <​xsd:​schema xmlns:​xsd="​http://​www.w3c.org/​2001/​XMLSchema">​...</​xsd:​schema>​
 +    * targetNamespace
 +  * w pliku xml:
 +    * skojarzenie p-ni xsi z URI:\\ xmlns:​xsi="​http://​www.w3.org/​2001/​XMLSchema-instance"​
 +
 +TODO:
 +  * targetNamespace="​http://​www.w3schools.com"​
 +  * xmlns="​http://​www.w3schools.com"​
 +  * elementFormDefault="​qualified"​
 +
 +  * <​xsd:​element name="​nazwaElementu">​...definicja zawartości...</​xsd:​element>​
 +  * <​xsd:​element name="​nazwaElementu"​ type="​nazwaTypu">​...definicja zawartości...</​xsd:​element>​
 +  * <​xsd:​simpleType>​
 +    * <​xs:​restriction base="​xs:​string">​
 +      * <​xs:​pattern value="​[a-zA-Z\.]+@[a-zA-Z-]+\.([a-zA-Z-]+)+"/>​
 +      * <​xs:​enumeration value="​detaliczna"/>​
 +      * <​xs:​enumeration value="​hurtowa"/>​
 +    * <list itemType="​xsd:​string"/>​
 +    * <​union>​tutaj kilka simpleType</​union>​
 +  * <​xsd:​complexType name="​nazwaTypu">​...</​xsd:​complexType>​
 +    * <​xs:​sequence>​
 +    * <​xs:​choice>​
 +    * <​xs:​any>​
 +    * <​xs:​all>​
 +    * <​xs:​attribute name="​jezyk"​ type="​xs:​string"​ use="​required"/>​
 +    * może mieć mixed="​true"​
 +  * dokumentacje schema:
 +    * annotation
 +      * documentation
 +      * appInfo
 +  * element
 +    * minOccurs, maxOccurs [może być unbounded]
 +  * attribute
 +    * <​xs:​attribute name="​wydanie"​ type="​xs:​string"​ fixed="​papierowe"​ use="​required"/>​
 +  * typy proste:
 +    * string
 +    * decimal
 +    * integer
 +    * positiveInteger [i inne]
 +    * long, short, float, ...
 +    * normalizedString
 +    * boolean
 +    * date
 +    * time
 +    * **ograniczenia**:​
 +      * fractionDigits
 +      * maxExclusive,​ minExclusive,​ minInclusive,​ maxInclusive
 +      * minLength, pattern, totalDigits,​ whitespace
 +
 +
 +===== Kaskadowe arkusze stylów CSS =====
 +
 +Dołączanie arkusza stylów:
 +
 +<code xml>
 +<?​xml-stylesheet href="​style.css"​ type="​text/​css"?>​
 +...
 +</​code>​
 +
 +<code css>
 +selektor {
 +  /* deklaracje */
 +  właściwość:​ wartość;
 +  właściwość:​ wartość;
 +  właściwość:​ wartość;
 +  ...
 +}
 +</​code>​
 +
 +  * selektor uniwersalny *
 +  * listy selektorów ​ element1, table, body, thead
 +  * selekcja wg. atryb.:
 +    * element[atrybut]
 +    * element[atrybut="​wartość"​]
 +    * element[atrybut~="​substr"​]
 +    * element[atrybut|="​łącznik"​] ​  ​(|="​en"​ -> "​en",​ "​en-bla",​ "​en-foo"​)
 +  * element.klasa
 +  * element#id
 +  * hierarchia
 +    * Ojciec > Dziecko
 +    * Przodek Potomek
 +  * div:​first-child [div będący czyimś pierwszym dzieckiem]
 +  * :​first-line,​ :​first-letter
 +  * Brat + Brat
 +  * właściwości:​ font-family,​ margin, border, padding, font-size, font-style, font-weight,​ ...
 +  * :before, :after, :content
 +
 +===== XSLT =====
 +  * XSLT - transformacje
 +  * XPath - "​nawigowanie"​ w dokumencie
 +  * XSL-FO - formatowanie
 +
 +Zadania:
 +  * sortowanie
 +  * filtrowanie
 +  * obliczanie
 +  * łączenie
 +
 +Dołączanie XSLT:
 +<​code>​
 +<?​xml-stylesheet type="​text/​xsl"​ href="​plik.xsl"?>​
 +</​code>​
 +
 +  * root:\\ <​xsl:​stylesheet xmlns:​xsl="​http://​www.w3.org/​1999/​XSL/​Transform"​ version ="​1.0">​
 +  * <​xsl:​output method="​html"/>​ [lub text lub xml]\\ Ten element może mieć też atrybuty: standalone, encoding, version itp (które uzyska root wygenerowanego dokumentu)
 +  * <​xsl:​template match="/">​
 +  * <​xsl:​template name="​szablonik">​
 +    * <​xsl:​param name="​dyrektor"/>​
 +    * <​xsl:​param name="​pracownik"​ select="​2"/>​ [wartość domyślna]
 +    * <​xsl:​value-of select="​$dyrektor * $pracownik"/>​
 +    * <table border="​{$dyrektor}">​
 +  * wywoływanie szablonów z parametrami:​
 +    * <​xsl:​call-template name="​nazwa">​
 +    * <​xsl:​with-param name="​param1"​ select="​wartoscParametru"/>​
 +    * <​xsl:​with-param name="​param2"​ select="​wartoscParametru"/>​
 +  * <​xsl:​variable name="​x"/>​ - zmienna x\\ Odniesienie do zmiennej: $x
 +  * <​xsl:​for-each select="​catalog/​cd">​
 +  * <​xsl:​value-of select="​title"/>​
 +  * <​xsl:​sort select="​nazwaElementu"/> ​ <-  można to wrzucić za for-each
 +  * <xsl:if test="​wyrażenie">​...</​xsl:​if>​
 +  * <​xsl:​choose>​\\ <​xsl:​when test='​...'>​...</​xsl:​when>​\\ <​xsl:​when test='​...'>​...</​xsl:​when>​\\ <​xsl:​otherwise>​...</​xsl:​otherwise>​\\ </​xsl:​choose>​
 +  * <​xsl:​apply-templates select="​...">​\\ do aktualnego węzła i jego podwęzłów stosuje zdefiniowane w XSL templates, których match pasuje
 +  * <​xsl:​apply-templates select="​..."​ mode="​nazwaTrybu">​\\ można przeciążać definicje szablonów, ze względu na mode. <​xsl:​template ... mode="​nazwaTrybu">​...
 +  * <​xsl:​call-template name="​nazwa"/>​\\ - wywolanie szablonu zdefionowanego jako <​xsl:​template name="​nazwa">​...
 +  * <​xsl:​include href="​URI"/>​ - bezpośrednio po xml-stylesheet
 +  * <​xsl:​import href="​URI"/>​ - w dowolnym miejscu dokumentu
 +
 +Plik XSLT:
 +<code xml>
 +<​xsl:​stylesheet xmlns:​xsl="​http://​www.w3.org/​1999/​XSL/​Transform"​ version ="​1.0">​
 +  <​xsl:​output method="​html"/>​
 +  <​xsl:​template match="/">​
 +    <​xsl:​apply-templates select="​document"/>​
 +    <​html>​
 +    <​body>​
 +    <p>
 +    <​xsl:​value-of select="​."​ />
 +    </p>
 +    </​body>​
 +    </​html>​
 +    </​xsl:​template>​
 +</​xsl:​stylesheet>​
 +</​code>​
 +
 +
 +===== XPath =====
 +  * /
 +  * /korzeń
 +  * /​korzeń/​dziecko/​wnuk
 +  * /​korzeń/​dziecko[dzieckoWęzła="​wartość"​]
 +    * operatory: = != &lt; &​gt; ​
 +  * %%//​%%potomek
 +  * text() element o zawartości tekstowej
 +  * processing-instruction() instrukcja przetwarzania
 +  * comment() komentarz
 +  * id("​id1"​) ​ element o id id1
 +  * elem[1] ​ każdy element elem, będący pierwszym dzieckiem swojego rodzica
 +  * elem[warunek lub numer dziecka]
 +  * elem[1 | 3]  każdy element elem, będący pierwszym lub trzecim dzieckiem swojego rodzica
 +  * el[last()=1] ​  ​każdy element el, będący ostatnim dzieckiem swojego rodzica
 +  * position() - wartość licznika for-each [numer dziecka]
 +  * last() - maksymalna wartość licznika for-each [numer ostatniego dziecka]
 +  * div[@atrybut="​wartość"​] ​ - każdy div o wartości atrybutu "​wartość"​
 +  * @*  - dowolny atrybut [np. for-each select="​%%//​%%@*"​]
 +  * @atrybut dowolny atrybut "​atrybut"​
 +  * * - wybiera wszystkie dzieci (głównego typu węzła) aktualnego kontekstu przetwarzania
 +  * node() - wybiera wszystkie dzieci (także tekstowe itp) aktualnego kontekstu przetwarzania
 +
 +Operatory:
 +  * = != <= >= < >
 +  * and or
 +  * mod div
 +  * + - * /
 +
 +Osie:
 +  * child [bez prefiksu]
 +  * atrybut - @
 +  * descendant-or-self ​ - %%//%%
 +  * parent - ..
 +  * self - .
 +
 +Funkcje:
 +  * concat(), substring(),​ contains(), substring-before(),​ substring-after(),​ translate(),​ normalize-space(),​ string-length(),​ ...
 +  * sum(), round(), floor(), ceiling()
 +  * name(), local-name(),​ namespace-uri()
 +  * position(), last()
 +  * string(), number(), boolean()
 +
 +
 +===== SVG =====
 +
 +<​code>​
 +<?xml version= "​1.0"​ standalone="​no"?>​
 +<​!DOCTYPE svg PUBLIC "​-//​W3C//​DTD SVG 20010904// EN"
 + "​http://​www.w3.org/​TR/​2001/​REC-SVG-20010904/​DTD/​svg.dtd">​
 +<svg width="​350"​ height="​80">​
 +<​desc>​ Opis co dokument zawiera </​desc>​
 +<​title>​ Pierwszy dokument SVG</​title>​
 +<!-- Komentarze tak jak w HTML -->
 +<g id= "​tekst1">​
 +<text x="​120"​ y="​40"​ font-face="​Verdana"​ font-size="​24">​Witaj świecie</​text>​
 +</g>
 +</​svg>​
 +</​code>​
 +
 +Dołączanie:​
 +<​code>​
 +<EMBED name="​mojsvg"​ src="​mojplik.svg"​ width="​243"​ height="​83"​
 +pluginspage="​http://​www.adobe.com/​svg/​viewer/​install/"/>​
 +</​code>​
 +
 +Elementy:
 + * svg
 + * g - grupowanie
 + * desc
 + * title
 + * text
 + * wewnątrz może być tspan (dx, dy, fill)
 + * textPath
 + * defs
 + * text id="​aaa"​
 + * path
 + * linearGradient
 + * radialGradient
 + * pattern
 + * filter id="​..."​
 + * feBlend
 + * feColorMatrix
 + * feTile
 + * feTurbulence
 + * ...
 + * tref xlink:​href="#​aaa"​ (wewnątrz text)
 + * line\\ <line x1="​100"​ y1="​300"​ x2="​300"​ y2="​100"​ stroke="​red"​ stroke-width="​5"/>​
 + * polyline\\ <​code>​polyline fill="​none"​ stroke="​blue"​ strokewidth="​10"​
 + ​points="​30,​20 30,120 80,120 80,20
 +130,20 130,120 180,120 180,20 230,20 230,220
 +180,220 180,290 280,400 105,400 105,290 105,400
 +0,400 55,290 55,220 0,220 0,20 30,20" /></​code>​
 + * <​code><​rect x="​400"​ y="​100"​ width="​400"​ height="​200"​
 + ​fill="​yellow"​ stroke="​black"​ stroke-width="​10"​ rx="​40"​ /></​code>​
 + * <​code><​circle cx="​50"​ cy="​50"​ r="​60"​ fill="#​ffffff"​
 +stroke="​black"​ stroke-width="​3"​ /></​code>​
 + * <​code><​ellipse cx="​900"​ cy="​200"​ rx="​250"​ ry="​100"​ fill="​red"/></​code>​
 + * <​code><​polygon fill="​red"​ stroke="​blue"​ strokewidth="​
 +10" points="​350,​75 379,161 469,161
 +397,215 423,301 350,250 277,301 303,215 231,161
 +321,​161"​ /></​code>​
 + * transform (TODO)
 + * translate (translate(500 200))
 + * rotate (rotate(-30))
 + * animacje\\ wewnątrz znacznkie z jakąś figurą wstawia się:
 + * animateMotion
 + * animateColor
 + * animateTransform
 +
 +===== SMIL =====
 +<​code>​
 +<?xml version="​1.0"?>​
 +<​!DOCTYPE smil PUBLIC "​-//​W3C//​DTD SMIL 2.0//​EN"​
 +"​http://​www.w3.org/​2001/​SMIL20/​SMIL20.dtd">​
 +<smil
 +xmlns="​http://​www.w3.org/​2001/​SMIL20/​Language"​
 +xml:​lang="​pl"​ title="​SMIL szablon">​
 + <​head>​
 + </​head>​
 + <​body>​
 + </​body>​
 +</​smil>​
 +</​code>​
 +
 +Znaczniki:
 + * img
 + * video
 + * clipBegin
 + * clipEnd
 + * audio
 + * animation
 + * text
 + * textstream
 + * region\\ head -> layout -> (region, region, region, ...)
 + * atrybuty:
 + * src
 + * alt
 + * longdesc
 + * repeatCount
 + * repeatDur
 + * seq - sekwencje (następstwo animacji itp):
 + * par - jednoczesne odtwarzanie kilku multimediów
 + * animacje:
 + * animate
 + * animateMotion
 + * animateColor
 +
 +===== Podsumowania tekstów =====
 +zredukowana postać dokumentu tekstowego, sprowadzona do postaci
 +podsumowania tekstu (streszczenia),​ otrzymanego przez redukcję tekstu
 +na podstawie selekcji (pominięnia mało istotnych elementów) i/lub
 +generalizacji elementów istotnych z dokumentu wejściowego
 +
 + * Luhn\\ wywalenie zaimków, agregacja na podstawie podobieństwa słów, filtrowanie,​ sortowanie zdań wg. wag, selekcja najważniejszych
 + * Rozszerzenie\\ Różne długości streszczeń,​ wielojęzyczność,​ KWIC
 + * Edmundson\\ "​ważne,​ możliwy, rzadko",​ słowa tytułowe, nagłówkowe,​ położenie zdań, terminy kluczowe
 + * Pollock, Zamora\\ słowa kluczowe dla danej dziedziny (np. chemia). dwa konteksty: pozytywny i negatywny. budowanie słowników dla tych dwóch kontekstów. frazy na liście słów podzielone na części mowy, uwgzlędnianie pozycji zdania w dokumencie i eliminacja zdań
 + * Kupiec, Pedersen, Chen\\ etykietowanie w całym tekście wektorów zdań jako jako pozytywnych lub negatywnych słów. Następnie sieć Bayesa porównywała wszystkie zdania z dokumenty z tymi, które już są w podsumowaniu,​ aby ustalić, czy to zdanie tez pasuje do umieszczenia w podsumowaniu
 + * Myaeng, Jang\\ metoda Kupca, Pedersena, Chena dla tekstów koreańskich. wykazali istotność sekcji "​wstęp",​ "​zakończenie"​
 + * Aone, Okurowski, Girlinski, Larsen\\ podejście podobne do KPC. Uwzględniają słowa mająće ten sam rdzeń ale także synonimy, uwzględnienie rozwijania nazw, skrótów, aliasów itp
 + * Hovy, Lin\\ zdefiniowali tworzenia podsumowania jako 3-etapowy proces - identyfikacja tematu (najczęstsze słowa we wstępie, analiza statystyczna wstępu), interpretacja treści, generowanie podsumowania. Każdemu zdaniu przypisywana waga. 
 + * Stralskowski,​ Stein, Wang, Wise\\ większe wagi dla słów z tytułów dokumentów wejściowych. większe znaczenia dla akapitów będących bliżej początku dokumentu, roziwjanie pełnych nazw miejsc, nazwisk, aliasów, wyszukiwanie fragmentów oznaczających nawajżniejsze miejsca w dokumencie
 + * Lehnert\\ rozpatrywanie tesktu jako zdań niosących za sobą jakieś emocje. Jest to pewien sposób wnioskowania
 + * Morris, Kasper, Adams\\ usunięcie wtrąceń, ustalenie wag dla pozostalych zdań, wybór zdań z największymi wagami
 + * Salton, Singhal, Miltra, Buckley\\ rozpatrują akapity z jednego dokumentu i porównują je z akapitami z pozostałych dokumentów - miara podobieństwa bazująca na podobieństwie słów
 + * Mani, Bloedorn\\ używają grafu oznaczającego występujące słowa i związki między nimi
 +
 +miara tf.ide = t f_ij log_2 N/n
 +
 +Zbiór rozmyty, funkcja przynależności,​ **zmienna lingwistyczna**,​ klasy zmiennych
 +lingwistycznych
 +
 +Podsumowania Yager'​a\\ Q obiektów w bazie ma cechę S [T]
 +
 +Podsumowania wieloatrybutowe George'​a i Srikanth'​a\\ Q P jest/ma S [T]
 +
 +Relacja rozmyta - miara podobieństwa słów, zdań
 +
 +Wskaźniki jakości podsumowań
 +
 +Język - 4-ka uporządkowana:​ L(T,N,S,R)
 +
 +R - Relacje przepisywania,​ czyli elementy zbioru (T suma N) x (T suma N)
 +
 +<L, P> należace do R zapisywane jako L -> P
 +
 +Algorytm kodowania (tworzenia gramatyki):
 + * reguły:
 + * unikalności diagramów (nie ma identycznych ciągów sąsiednich symboli)
 + * użyteczności produkcji (nie ma nieterminali nieużywanych lub używanych raz)
 +
 +Język L1:
 + * czasowniki, rzeczowniki,​ przymiotniki,​ pewne spójniki
 + * zdania orzekające,​ teraźniejsze
 +Rozszerzenia:​
 + * kwantyfikatory
 + * liczebniki
 +
 +Język L2:
 + * przysłówki i przyimki
 + * zaimki osobowe i dzierżawcze
 +
 +Hierarchia Chomsky'​iego:​
 + * jezyki regularne\\ A -> tB\\ A -> t
 + * bezkontekstowe
 + * wrażliwe na kontekst
 + * rekurencyjno-przeliczalne
 +
 +Parsowanie:
 + * rekurencyjno-zstępujące
 + * wstępujące
 +
 +Drzewa AND/OR dla gramatyk bezkontekstowych
 +
 +Predykatywno-argumentowy model zdania
 + * złożony, abstrakcyjny obiekt, reprezentująćy na poziomie semantyczno-pragmatycznym zdanie pojedyncze proste
 + * Pojęcie predykatu (**w sensie tego modelu**!)
 + * Pozycje argumentowe
 + * Argumenty referencyjne
 + * Argumenty atrybutowe
 + * Argumenty zdaniowe
 + * Pozycje temporalne i lokatywne, kwalifikatywne
 +
 +**Wiedza** ​ ogół treści utrwalonych w umyśle ludzkim, będącym wynikiem kumulowania
 +doświadczeń oraz procesu uczenia się.
 +
 +Własności wiedzy:
 + * Wiarygodność
 + * Historyczność
 + * Źródłowość
 + * Relatywność
 + * Strukturalność
 +
 +===== Odnośniki zewnętrzne =====
 +  * [[http://​www.w3.org/​TR/​REC-xml/​|W3C Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fourth Edition) Spec]]
 +  * [[http://​www.w3schools.com/​dtd/​dtd_intro.asp|w3school DTD]]
 +  * [[http://​www.w3schools.com/​schema/​schema_intro.asp|w3school XML Schema]]
 +  * [[http://​www.kurshtml.boo.pl/​|Super tutorial i rozpiska do CSS-a]]
 +  * [[http://​www.w3.org/​TR/​xslt|W3C XSL Transformations (XSLT) Version 1.0 Spec]]
 +  * [[http://​www.w3.org/​TR/​xpath|W3C XML Path Language (XPath) Version 1.0 Spec]]
 +
  
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki