Programowanie komunikacji człowiek - komputer

Narzędzie XRAY

 • XML
 • DTD
 • XLink
 • Xpointer
 • XLS
 • XML Namespaces
 • XML Schema

Odsyłacze:

 • XLink
 • XPath
 • Xpointer

Prezentacja, przetwarzanie:

 • XSLT
 • XSL (XSL FO)

SKładniki XML:

 • elementy
  Zawartość mieszana, tekstowa, elementowa
 • atrybuty
 • deklaracje (komentarze <!– … –>, dane CDATA)
 • instrukcje przetwarzania (<? ?>)
 • odniesienia, jednostki
  • jednostki:

XML:

 • Elementy są tylko alnum + znaki sylabiczne, ideograficzne oraz .-_
 • XML rozróżnia wielkość liter
 • poprawność:
  • poprawny składniowo, dobrze uformowany (well-formed)
  • poprawny strukturalnie („ważny”)

Sekcje danych:

<![CDATA[
  ...
  <p>tutaj coś nie będzie interpretowane</p>
  ...
]]>

Walidowanie przez xmllint

DTD: xmllint --noout --valid plik.xml
XSD: xmllint --noout --schema plik.xsd plik.xml

Pliczek XML:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<!DOCTYPE dostawa SYSTEM "dostawa.dtd">
<dostawa>
 <towar id="102">
  <nazwa></nazwa>
  <cena waluta="PLN">150</cena>
  <ilosc></ilosc>
 </towar>
 <towar id="103">
  <nazwa>fdf</nazwa>
  <cena waluta="PLN">2</cena>
  <ilosc>3</ilosc>
 </towar>
 <towar id="5">
  <nazwa></nazwa>
  <cena waluta="PLN">3</cena>
  <ilosc></ilosc>
 </towar>
 <towar id="6">
  <nazwa></nazwa>
  <cena waluta="PLN">5</cena>
  <ilosc></ilosc>
 </towar>
</dostawa>

DTD

ATTLIST :

 • ATTLIST nazwa_elem nazwa_atr typ_atr default_val
 • typ_atr:
  • CDATA
  • (aa|b|ccc)
  • ID, IDREF, IDREFS (rozdzielane spacjami)
  • ENTITY, ENTITIES (nazwy jednostek)
  • NMTOKEN, NMTOKENS, NOTATION
 • default_val:
  • „wartość”
  • REQUIRED
  • FIXED „wartość”
  • IMPLIED

DTD:

 • wewnętrzne
  <!DOCTYPE korzeń [elementy]>
 • łączone
  <!DOCTYPE korzeń SYSTEM „plik.dtd” [ <!ELEMENT klient (…)> …]>
 • zewnętrzne [należy standalone=„no”]
  • niepubliczne
   <!DOCTYPE korzeń SYSTEM „plik.dtd”>
  • publiczne (PUBLIC)
   • <!DOCTYPE korzeń PUBLIC „-//Owner//Etykieta DTD//LANG" "http://example.org/URI/”>
   • - ← standard nierozpoznawalny

DTD:

 • #PCDATA, |, *, ?, , , +, ()
 • Uwaga: PCDATA nie może być używany przy następstwie (po przecinkach). Może być tylko jako alternatywa
 • ANY, EMPTY
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE korzeń [
 <!ELEMENT dostawa (towar+)>
 <!ELEMENT towar (nazwa?, cena, ilosc)>
 <!ELEMENT nazwa (#PCDATA)>
]>
<!ELEMENT dostawa (towar+)>
<!ELEMENT towar (nazwa?, cena, ilosc)>
<!ELEMENT nazwa (#PCDATA)>
<!ELEMENT cena (#PCDATA)>
<!ELEMENT ilosc (#PCDATA)>
<!ATTLIST towar
  id CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST cena
  waluta CDATA #REQUIRED>

Jednostki

 • ogólne
  • wewnętrzne
   <!ENTITY FTIMS „Wydział Fizyki T….”>
  • zewnętrzne
   <!ENTITY FTIMS SYSTEM „http://example.org/zawartosc.txt”>
   • analizowane
   • nieanalizowane (notacje)
    <!NOTATION gif SYSTEM „obrazy/gif”>
    <!ENTITY logo SYSTEM „../logo.gif” NDATA gif>
  • predefiniowane &lt, &gt itp
 • parametryczne %
  • wewnętrzne
   <!ENTITY %type „(retail | food )”>
   <!ELEMENT store (%type;, name,phone,promo,image)>
  • zewnętrzne

Przestrzenie nazw

 <prefix:element>
  <przestrzen2:child>
   <ns3:child/>
  </przestrzen2:child>
 </prefix:element>
 • skojarzenie z URI poprzez xmlns
 • <xmlns:ns1=„http://...” xmlns:ns2=„…” >
 • <!ATTLIST ns:cena ns:waluta CDATA #REQUIRED>

XML Schema

TODO:

 • <xsd:element name=„nazwaElementu”>…definicja zawartości…</xsd:element>
 • <xsd:element name=„nazwaElementu” type=„nazwaTypu”>…definicja zawartości…</xsd:element>
 • <xsd:simpleType>
  • <xs:restriction base=„xs:string”>
   • <xs:pattern value=„[a-zA-Z\.]+@[a-zA-Z-]+\.([a-zA-Z-]+)+”/>
   • <xs:enumeration value=„detaliczna”/>
   • <xs:enumeration value=„hurtowa”/>
  • <list itemType=„xsd:string”/>
  • <union>tutaj kilka simpleType</union>
 • <xsd:complexType name=„nazwaTypu”>…</xsd:complexType>
  • <xs:sequence>
  • <xs:choice>
  • <xs:any>
  • <xs:all>
  • <xs:attribute name=„jezyk” type=„xs:string” use=„required”/>
  • może mieć mixed=„true”
 • dokumentacje schema:
  • annotation
   • documentation
   • appInfo
 • element
  • minOccurs, maxOccurs [może być unbounded]
 • attribute
  • <xs:attribute name=„wydanie” type=„xs:string” fixed=„papierowe” use=„required”/>
 • typy proste:
  • string
  • decimal
  • integer
  • positiveInteger [i inne]
  • long, short, float, …
  • normalizedString
  • boolean
  • date
  • time
  • ograniczenia:
   • fractionDigits
   • maxExclusive, minExclusive, minInclusive, maxInclusive
   • minLength, pattern, totalDigits, whitespace

Kaskadowe arkusze stylów CSS

Dołączanie arkusza stylów:

<?xml-stylesheet href="style.css" type="text/css"?>
...
selektor {
 /* deklaracje */
 właściwość: wartość;
 właściwość: wartość;
 właściwość: wartość;
 ...
}
 • selektor uniwersalny *
 • listy selektorów element1, table, body, thead
 • selekcja wg. atryb.:
  • element[atrybut]
  • element[atrybut=„wartość”]
  • element[atrybut~=„substr”]
  • element[atrybut|=„łącznik”] (|=„en” → „en”, „en-bla”, „en-foo”)
 • element.klasa
 • element#id
 • hierarchia
  • Ojciec > Dziecko
  • Przodek Potomek
 • div:first-child [div będący czyimś pierwszym dzieckiem]
 • :first-line, :first-letter
 • Brat + Brat
 • właściwości: font-family, margin, border, padding, font-size, font-style, font-weight, …
 • :before, :after, :content

XSLT

 • XSLT - transformacje
 • XPath - „nawigowanie” w dokumencie
 • XSL-FO - formatowanie

Zadania:

 • sortowanie
 • filtrowanie
 • obliczanie
 • łączenie

Dołączanie XSLT:

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="plik.xsl"?>
 • root:
  <xsl:stylesheet xmlns:xsl=„http://www.w3.org/1999/XSL/Transform” version =„1.0”>
 • <xsl:output method=„html”/> [lub text lub xml]
  Ten element może mieć też atrybuty: standalone, encoding, version itp (które uzyska root wygenerowanego dokumentu)
 • <xsl:template match=„/”>
 • <xsl:template name=„szablonik”>
  • <xsl:param name=„dyrektor”/>
  • <xsl:param name=„pracownik” select=„2”/> [wartość domyślna]
  • <xsl:value-of select=„$dyrektor * $pracownik”/>
  • <table border=„{$dyrektor}”>
 • wywoływanie szablonów z parametrami:
  • <xsl:call-template name=„nazwa”>
  • <xsl:with-param name=„param1” select=„wartoscParametru”/>
  • <xsl:with-param name=„param2” select=„wartoscParametru”/>
 • <xsl:variable name=„x”/> - zmienna x
  Odniesienie do zmiennej: $x
 • <xsl:for-each select=„catalog/cd”>
 • <xsl:value-of select=„title”/>
 • <xsl:sort select=„nazwaElementu”/> ← można to wrzucić za for-each
 • <xsl:if test=„wyrażenie”>…</xsl:if>
 • <xsl:choose>
  <xsl:when test='…'>…</xsl:when>
  <xsl:when test='…'>…</xsl:when>
  <xsl:otherwise>…</xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
 • <xsl:apply-templates select=„…”>
  do aktualnego węzła i jego podwęzłów stosuje zdefiniowane w XSL templates, których match pasuje
 • <xsl:apply-templates select=„…” mode=„nazwaTrybu”>
  można przeciążać definicje szablonów, ze względu na mode. <xsl:template … mode=„nazwaTrybu”>…
 • <xsl:call-template name=„nazwa”/>
  - wywolanie szablonu zdefionowanego jako <xsl:template name=„nazwa”>…
 • <xsl:include href=„URI”/> - bezpośrednio po xml-stylesheet
 • <xsl:import href=„URI”/> - w dowolnym miejscu dokumentu

Plik XSLT:

<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version ="1.0">
 <xsl:output method="html"/>
 <xsl:template match="/">
  <xsl:apply-templates select="document"/>
  <html>
  <body>
  <p>
  <xsl:value-of select="." />
  </p>
  </body>
  </html>
  </xsl:template>
</xsl:stylesheet>

XPath

 • /
 • /korzeń
 • /korzeń/dziecko/wnuk
 • /korzeń/dziecko[dzieckoWęzła=„wartość”]
  • operatory: = != &lt; &gt;
 • //potomek
 • text() element o zawartości tekstowej
 • processing-instruction() instrukcja przetwarzania
 • comment() komentarz
 • id(„id1”) element o id id1
 • elem[1] każdy element elem, będący pierwszym dzieckiem swojego rodzica
 • elem[warunek lub numer dziecka]
 • elem[1 | 3] każdy element elem, będący pierwszym lub trzecim dzieckiem swojego rodzica
 • el[last()=1] każdy element el, będący ostatnim dzieckiem swojego rodzica
 • position() - wartość licznika for-each [numer dziecka]
 • last() - maksymalna wartość licznika for-each [numer ostatniego dziecka]
 • div[@atrybut=„wartość”] - każdy div o wartości atrybutu „wartość”
 • @* - dowolny atrybut [np. for-each select=„//@*”]
 • @atrybut dowolny atrybut „atrybut”
 • * - wybiera wszystkie dzieci (głównego typu węzła) aktualnego kontekstu przetwarzania
 • node() - wybiera wszystkie dzieci (także tekstowe itp) aktualnego kontekstu przetwarzania

Operatory:

 • = != ⇐ >= < >
 • and or
 • mod div
 • + - * /

Osie:

 • child [bez prefiksu]
 • atrybut - @
 • descendant-or-self - //
 • parent - ..
 • self - .

Funkcje:

 • concat(), substring(), contains(), substring-before(), substring-after(), translate(), normalize-space(), string-length(), …
 • sum(), round(), floor(), ceiling()
 • name(), local-name(), namespace-uri()
 • position(), last()
 • string(), number(), boolean()

SVG

<?xml version= "1.0" standalone="no"?>
<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 20010904// EN"
 "http://www.w3.org/TR/2001/REC-SVG-20010904/DTD/svg.dtd">
<svg width="350" height="80">
<desc> Opis co dokument zawiera </desc>
<title> Pierwszy dokument SVG</title>
<!-- Komentarze tak jak w HTML -->
<g id= "tekst1">
<text x="120" y="40" font-face="Verdana" font-size="24">Witaj świecie</text>
</g>
</svg>

Dołączanie:

<EMBED name="mojsvg" src="mojplik.svg" width="243" height="83"
pluginspage="http://www.adobe.com/svg/viewer/install/"/>

Elementy:

 • svg
 • g - grupowanie
 • desc
 • title
 • text
  • wewnątrz może być tspan (dx, dy, fill)
 • textPath
 • defs
  • text id=„aaa”
  • path
  • linearGradient
  • radialGradient
  • pattern
  • filter id=„…”
   • feBlend
   • feColorMatrix
   • feTile
   • feTurbulence
 • tref xlink:href=„#aaa” (wewnątrz text)
 • line
  <line x1=„100” y1=„300” x2=„300” y2=„100” stroke=„red” stroke-width=„5”/>
 • polyline
  polyline fill="none" stroke="blue" strokewidth="10"
   points="30,20 30,120 80,120 80,20
  130,20 130,120 180,120 180,20 230,20 230,220
  180,220 180,290 280,400 105,400 105,290 105,400
  0,400 55,290 55,220 0,220 0,20 30,20" />
 • <rect x="400" y="100" width="400" height="200"
   fill="yellow" stroke="black" stroke-width="10" rx="40" />
 • <circle cx="50" cy="50" r="60" fill="#ffffff"
  stroke="black" stroke-width="3" />
 • <ellipse cx="900" cy="200" rx="250" ry="100" fill="red"/>
 • <polygon fill="red" stroke="blue" strokewidth="
  10" points="350,75 379,161 469,161
  397,215 423,301 350,250 277,301 303,215 231,161
  321,161" />
 • transform (TODO)
  • translate (translate(500 200))
  • rotate (rotate(-30))
 • animacje
  wewnątrz znacznkie z jakąś figurą wstawia się:
  • animateMotion
  • animateColor
  • animateTransform

SMIL

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE smil PUBLIC "-//W3C//DTD SMIL 2.0//EN"
"http://www.w3.org/2001/SMIL20/SMIL20.dtd">
<smil
xmlns="http://www.w3.org/2001/SMIL20/Language"
xml:lang="pl" title="SMIL szablon">
	<head>
	</head>
	<body>
	</body>
</smil>

Znaczniki:

 • img
 • video
  • clipBegin
  • clipEnd
 • audio
 • animation
 • text
 • textstream
 • region
  head → layout → (region, region, region, …)
 • atrybuty:
  • src
  • alt
  • longdesc
  • repeatCount
  • repeatDur
 • seq - sekwencje (następstwo animacji itp):
 • par - jednoczesne odtwarzanie kilku multimediów
 • animacje:
  • animate
  • animateMotion
  • animateColor

Podsumowania tekstów

zredukowana postać dokumentu tekstowego, sprowadzona do postaci podsumowania tekstu (streszczenia), otrzymanego przez redukcję tekstu na podstawie selekcji (pominięnia mało istotnych elementów) i/lub generalizacji elementów istotnych z dokumentu wejściowego

 • Luhn
  wywalenie zaimków, agregacja na podstawie podobieństwa słów, filtrowanie, sortowanie zdań wg. wag, selekcja najważniejszych
 • Rozszerzenie
  Różne długości streszczeń, wielojęzyczność, KWIC
 • Edmundson
  „ważne, możliwy, rzadko”, słowa tytułowe, nagłówkowe, położenie zdań, terminy kluczowe
 • Pollock, Zamora
  słowa kluczowe dla danej dziedziny (np. chemia). dwa konteksty: pozytywny i negatywny. budowanie słowników dla tych dwóch kontekstów. frazy na liście słów podzielone na części mowy, uwgzlędnianie pozycji zdania w dokumencie i eliminacja zdań
 • Kupiec, Pedersen, Chen
  etykietowanie w całym tekście wektorów zdań jako jako pozytywnych lub negatywnych słów. Następnie sieć Bayesa porównywała wszystkie zdania z dokumenty z tymi, które już są w podsumowaniu, aby ustalić, czy to zdanie tez pasuje do umieszczenia w podsumowaniu
 • Myaeng, Jang
  metoda Kupca, Pedersena, Chena dla tekstów koreańskich. wykazali istotność sekcji „wstęp”, „zakończenie”
 • Aone, Okurowski, Girlinski, Larsen
  podejście podobne do KPC. Uwzględniają słowa mająće ten sam rdzeń ale także synonimy, uwzględnienie rozwijania nazw, skrótów, aliasów itp
 • Hovy, Lin
  zdefiniowali tworzenia podsumowania jako 3-etapowy proces - identyfikacja tematu (najczęstsze słowa we wstępie, analiza statystyczna wstępu), interpretacja treści, generowanie podsumowania. Każdemu zdaniu przypisywana waga.
 • Stralskowski, Stein, Wang, Wise
  większe wagi dla słów z tytułów dokumentów wejściowych. większe znaczenia dla akapitów będących bliżej początku dokumentu, roziwjanie pełnych nazw miejsc, nazwisk, aliasów, wyszukiwanie fragmentów oznaczających nawajżniejsze miejsca w dokumencie
 • Lehnert
  rozpatrywanie tesktu jako zdań niosących za sobą jakieś emocje. Jest to pewien sposób wnioskowania
 • Morris, Kasper, Adams
  usunięcie wtrąceń, ustalenie wag dla pozostalych zdań, wybór zdań z największymi wagami
 • Salton, Singhal, Miltra, Buckley
  rozpatrują akapity z jednego dokumentu i porównują je z akapitami z pozostałych dokumentów - miara podobieństwa bazująca na podobieństwie słów
 • Mani, Bloedorn
  używają grafu oznaczającego występujące słowa i związki między nimi

miara tf.ide = t f_ij log_2 N/n

Zbiór rozmyty, funkcja przynależności, zmienna lingwistyczna, klasy zmiennych lingwistycznych

Podsumowania Yager'a
Q obiektów w bazie ma cechę S [T]

Podsumowania wieloatrybutowe George'a i Srikanth'a
Q P jest/ma S [T]

Relacja rozmyta - miara podobieństwa słów, zdań

Wskaźniki jakości podsumowań

Język - 4-ka uporządkowana: L(T,N,S,R)

R - Relacje przepisywania, czyli elementy zbioru (T suma N) x (T suma N)

<L, P> należace do R zapisywane jako L → P

Algorytm kodowania (tworzenia gramatyki):

 • reguły:
  • unikalności diagramów (nie ma identycznych ciągów sąsiednich symboli)
  • użyteczności produkcji (nie ma nieterminali nieużywanych lub używanych raz)

Język L1:

 • czasowniki, rzeczowniki, przymiotniki, pewne spójniki
 • zdania orzekające, teraźniejsze

Rozszerzenia:

 • kwantyfikatory
 • liczebniki

Język L2:

 • przysłówki i przyimki
 • zaimki osobowe i dzierżawcze

Hierarchia Chomsky'iego:

 • jezyki regularne
  A → tB
  A → t
 • bezkontekstowe
 • wrażliwe na kontekst
 • rekurencyjno-przeliczalne

Parsowanie:

 • rekurencyjno-zstępujące
 • wstępujące

Drzewa AND/OR dla gramatyk bezkontekstowych

Predykatywno-argumentowy model zdania

 • złożony, abstrakcyjny obiekt, reprezentująćy na poziomie semantyczno-pragmatycznym zdanie pojedyncze proste
 • Pojęcie predykatu (w sensie tego modelu!)
 • Pozycje argumentowe
 • Argumenty referencyjne
 • Argumenty atrybutowe
 • Argumenty zdaniowe
 • Pozycje temporalne i lokatywne, kwalifikatywne

Wiedza ogół treści utrwalonych w umyśle ludzkim, będącym wynikiem kumulowania doświadczeń oraz procesu uczenia się.

Własności wiedzy:

 • Wiarygodność
 • Historyczność
 • Źródłowość
 • Relatywność
 • Strukturalność

Odnośniki zewnętrzne

przedmioty/programowanie_komunikacji_czlowiek-komputer.txt · ostatnio zmienione: 2007/01/08 13:32 (edycja zewnętrzna)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki