Metody Obliczeniowe Optymalizacji

 • optymalizacja
  • parametry (zmienne projektowe/decyzyjne)
  • funkcja celu/koszt/kryterium jakości
   <m>f(x_1, …, x_n):bbR^n right bbR</m>
 • polioptymalizacja (optym. wielokryterialna)
  <m>vec{F}=(f_1, …, f_m)</m>
  rozwiazanie kompromisowe (front Pareto, rozwiązanie niezdominowane)
 • gradient
  • <m>nabla(f(x_1, …, x_n)) = delim{[}{matrix{3}{1}{{delta f}/{delta x_1} vdots {delta f}/{delta x_n}}}{]}</m>
  • <m>vec{nabla} = delim{[}{matrix{3}{1}{{delta}/{delta x_1} vdots {delta}/{delta x_n}}}{]}</m>
  • <m>f prime(x)=0</m> - punkt stacjonarny (przegięcia - punkt siodłowy)
 • laplacjan
  • <m>Delta={delta^2}/{delta {x_{1}}^2} + cdots + {delta^2}/{delta {x_{n}}^2}</m>
 • Macierz Hessego [dla funkcja klasy <m>C^2</m>]
  • <m>H := delim{[}{matrix{2}{2}{{delta^2 f}/{delta {x_1}^2} {delta^2 f}/{delta x_1 delta x_2} {delta^2 f}/{delta x_2 delta x_1} {delta^2 f}/{delta {x_2}^2}}}{]}</m>
  • <m>H = H^T</m> - dla pewnych funkcji (zgodnie z tw. Schwartza
  • hesian określa czy f. jest wypukła
  • Hesian to wyznacznik macierzy Hessego
 • Gradient określa nachylenie w punkcie. Hesjan - krzywiznę
 • Gradient określa lokalny kierunek najszybszego wzrostu.
  Ujemny gradient - spadku.
 • Metody optymalizacji:
  1. bezgradientowe (bez znajomości pochodnych)
  2. gradientowe 1-go rzędu (mamy gradient)
  3. ze znajomością Hessiana (poch. 2-go rzędu)
  • będziemy uwzględniać tylko met. deterministyczne (nie stochastyczne - losowe)
 • <m>vec{x_{i+1}} = vec{x_i} + Delta vec{x_i}</m>
 • <m>vec{x_1}} = vec{x_0} + Delta vec{x_0}</m>
 • obliczanie poprawki zależy od wybranego algorytmu optymalizacji
 • <m>Delta x_i := - alpha nabla f(x_i)</m> - met. gradientowa 1-go rzędu
 • warunki stopu:
  1. <m>delim{|}{f(vec{x_{i+1}})-f(vec{x_i})}{|} ⇐ epsilon_1</m>
  2. <m>delim{|}{vec{x_{i+1}} - vec{x_i}}{|} ⇐ epsilon_2</m>
 • metoda najszybszego spadku - Cauchy
 • jeśli metoda jest gradientowa, to można liczyć pochodne numerycznie:
  • metoda różnnic skończonych: wstecznych, przednich, środkowych
 • problemy:
  • zygzakowanie
 • funkcja unimodalna:
  • w danych przedziale ma dokladnie jedno minimum.
  • znajdowanie przedziałów unimodalności może być przez siatkowanie
  • f. unimodalna może być nieciągła, nieróżniczkowalna
  • dla funkcji unimodalnych możemy ograniczyć przedział poszukiwań przez eliminację
 • przy szukaniu ekstremów globalnych używa się met. stochastycznych (metaheurystyki - wychładzanie):
  • alg. ewolucyjne
  • alg. mrówkowe
  • met. hybrydowe
 • <m>{min}under{vec{x} in Omega} f(vec{x}) = delim{lbrace}{matrix{3}{1}{ {min f(vec{x})} {g_j(vec{x})⇐0} {h_k(vec{x})=0} }}{rbrace}</m>
 • Ograniczanie nazywamy _aktywnym_ w rozwiązaniu, jeśli jest spełnione jako różność
 • dla f-cji liniowych:
  <m>f={vec{c^T}} vec{x} = c_1 x_1 + cdots + c_n x_n</m>
 • Funkcja liniowa jest wypukła
 • Ekstremum f-cji wypukłej jest globalne (o ile jest)
 • W dostatecznie małym otoczeniu punktu <m>p in D</m> funkcji nieliniowej można ją dowolnie przybliżyć za pomocą funkcji kwadratowej
 • Dla bardzo dużych n stosuje się 2-fazową met. sympleksu
 • Dla f-cji liniowej optimum znajduje się w wierzchołku obszaru dopuszczalnego
 • Optymalizacja jednowymiarowa (met oparte na eliminacji) (met numeryczne):
  • eliminacja
   1. dychotomia
    dwa eksperymenty blisko środka (środek +/- delta/2)
   2. bisekcja [mniej więcej skuteczna tak jak dychotomia]
    • 3 eksperymenty w 1 kroku
    • 2 każdym kolejnym
   3. złoty podział
    tau = 1,618…
    • nie wymaga podania liczby iteracji
   4. Fibonacci [najdokładniejszy spośród eliminacji]
  • interpolacyjne:
   1. kwadratowa (paraboliczna), kubiczna, splajnowa
   2. Newtona
   3. quasi-Newtona [gradientowa]
    • DFP
    • BFGS
   4. siecznych
 • Programowanie liniowe - funkcja celu i ograniczenia są liniowe
  zwane też minimalizacją wypukłą
 • Programowanie całkowitoliczbowe - zmienne decyzyjne naturalne (opt. kombinatoryczna)
 • Programowanie nieliniowe (NLP):
  • ograniczenia nie muszą być wielościanem
  • optimum nie musi być punktem brzegowym
  • SUMT - sekwencyjna minimalizacja bez ograniczeń
  • nie można zagwarantować znalezienia globalnego ekstremum
   • ale możliwe są heurystyki (różne punktu początkowe, zaburzenia ekstremów)
  • przeszukiwanie tabu (jest lista tabu [heurystyka]). jest to bezgradientowe
 • Stabilność optymalizacji
  • warunki stabilnośći
 • automatyczne różniczkowanie programów komputerowych
  (za pomocą przeciążania operatorów)
 • optymalizacja wielowymiarowa bez ograniczeń
  • tylko wartość f. celu - pełzający symplex
   1. Hook-Jeeves
   2. Powell
   3. Rosenbrock
   4. Nelder-Mead
  • f. celu oraz I pochodna - najszybszy spadek
  • f. celu oraz I i II pochodna - met. Newtona
  • f. celu oraz I i przybliżenie II poch.
 • Pełzający symplex
  W n wymiarach: figura o n+1 wierzchołkach.
  Trójkąt w 2D. Tetrahedron w 3D.
  • centroid
  • operacje
   1. odbicie
   2. ekspansja
   3. kontrakcja
   4. redukcja

TODO:

 • wartości własne (eigen values)
  • określają stabilność optymalizacji
 • wartości szczególne (singular values)
 • równanie sekularne

Algorytm optymalizacji jest stabilny, jeżeli małe zaburznia danych wejściowych mało zaburzają wyjście

Druga połowa semsetru - na drugie kolokwium

 • Metoda Newtona
 • Metoda Quasi-Newtona (zmiennej metryki)
 • wektory sprzężone
 • algorytm gradientów sprzężonych
 • Optymalizacja wielowymiarowa bez ograniczeń
  • metody drugiego rzędu
  • metoda Newtona
  • metoda Levenberg'a-Marquardt'a
 • formuła DFP
 • formuła BFGS
 • Rodzina Huang'a
 • Metoda sympleks
  • Tablica sympleksowa
  • Kryterium wyjścia z bazy
 • Zadanie dualne i zadanie prymalne optymalizacji
  • Twierdzenie o dualności
  • Twierdzenie o równowadze

Laboratorium

 1. Optymalizacja graficzna
 2. Optymalizacja jednowymiarowa
 3. Optymalizacja wielowymiarowa bez ograniczeń
 4. Programowanie liniowe
 5. Optymalizacja z ograniczeniami

Literatura

 • „Podstawy optymalizacji” - Wierzbicki, Stachurski
 • Findeisen
przedmioty/metody_obliczeniowe_optymalizacji.txt · ostatnio zmienione: 2007/01/08 18:13 (edycja zewnętrzna)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki