Matematyka II

 • Całka nieoznaczona. Podstawowe wzory i reguły całkowania.
  Jeżeli f jest ciągła, to jest całkowalna. odwrotnie być nie musi.
 • Całkowanie przez część
  <m>int{}{}{f(x)g(x)dx}=int{}{}{h prime(x)g(x)dx}=h(x)g(x)-int{}{}{h(x)g prime(x)dx}</m>
  czyli
  f g' fg-całk{g*f'}
  f' g

  w wyrażeniu podcałkowym potrzebny jest iloczyn dwóch funkcji takich, że umiemy scałkować iloczyn pochodnej pierwszej i całki drugiej lub całki pierwszej funkcji i pochodnej drugiej.
 • Całkowanie przez podstawienie
  <m>(G f)prime=(G prime f)f prime=(g f)f prime</m>
  pod całą potrzebne jest wyrażenie będące iloczynem złożenia łatwo całkowalnej funkcji z pewną funkcją i pochodnej tej drugiej funkcji.
 • Rozwiązywanie całek
  • całka z 1/{nierozkładalny trójmian} → arctg
  • rozkład na ułamki proste
  • jeżeli stopień licznika > mianownika → wydzielić wielomiany
  • Wzory rekurencyjne dla całek
  • podstawienia Eulera
  • Całki Abela
   <m>1/sqrt{k pm x^2}</m>
  • podstawienia uniwersalne dla całkowania funkcji trygonometrycznych
 • Całka oznaczona (Riemanna). Definicja, własności, interpretacja geometryczna.
  Podstawowe twierdzenia rachunku całkowego. Zastosowania całek. Całka niewłaściwa.
  • podział przedziału
  • podział normalny
  • wartościowanie podziału
  • średnica podziału
  • suma całkowa (suma Riemmana)
   <m>Sigma(f,P,T(P))=sum{1..n}{}{f(t_i)(x_i-x_{i-1})}</m>
   granica tego przy <m>n right inf</m> jest całką oznaczoną
  • funckja Dirichleta. 1 dla Q, 0 dla pozostałych
  • funkcja górnej granicy całkowania
   pochodna funkcji górnej granicy całkowania po zmiennej będącej górną granicą całkowania jest wyrażeniem podcałkowym
  • tw. Newtona-Leibnitza
   całka oznaczona jest różnicą funkcji pierwotnych wyrażenia podcałkowego na krańcach
  • całkowanie przez podstawienie
   <m>int{a}{b}{g(f)f}=int{f(a)}{f(b)}{g}</m>
  • wartość średnia funkcji
 • Ciągi i szeregi funkcyjne. Szeregi potęgowe, szeregi Taylora i Maclaurina. Szeregi zespolone. Wzór Eulera.
  • szereg potęgowy
   <m>f_n(x)=a_n (x-x_0)^n</m>
   <m>S_n(x)=a_0 + a_1(x-x_0) + a_2(x-x_0)^2 + …</m>
  • szereg potęgowy jest zawsze zbieżny w swoim środku
  • tw. Abela
   jeśli s.p jest zbieżny w pewnym punkcie, to na pewno jest zbieżny dla wszystkich punktów bliższych środkowi szeregu
   jeśli s.p jest rozbieżny w pewnym punkcie, to na pewno
   jest rozzbieżny dla wszystkich punktów dalszych środkowi szeregu
  • tw. o promieniu zbieżności szeregu potęgowego
   <m>lim{n right inf}{delim{|}{a_n}{|}^{1/n}}=lim{n right inf}{delim{|}{a_{n+1}}{|}/delim{|}{a_n}{|}}=g</m>
   <m>r = 1/g</m>
  • rozwinięcie w szereg jest jednoznaczne
  • wzór eulera
   <m>e^{i z}=cos(z)+i sin(z)</m>
  • szereg potęgowy można różniczkować i całkować wyraz po wyrazie
 • zastosowanie całek
  • oblicza pól
  • obliczanie długości krzywych
  • obliczenia objętości i pól powierzchni
 • Macierze. Działania na macierzach. Wyznaczniki. Macierz odwrotna.
  • Macierz kwadratową można przedstawić jednoznacznie jako sumę symetrycznej i antysymetrycznej
  • dopełnienie algebraiczne elementu macierzy
  • twierdzenie Laplace'a
   o rozwijanie wyznacznika względem pewnego wiersza
  • metoda Sarrusa
  • metoda Chio
  • wyznacznik Vandermonde'a
  • tw. Cauchy'ego
   Wyznacznik iloczynu dwu macierzy kwadratowych jest równy iloczynowi wyznaczników tych macierzy.
  • Twierdzenie Kroneckera-Capellego
   Warunkiem koniecznym i wystarczającym rozwiązalności ogólnego układu równań liniowych jest równość rzędu macierzy W współczynników układu i rzędu macierzy uzupełnionej U:
  • macierz odwrotna do macierzy
   <m>A^{-1} = 1 / {det A} delim{[}{D_{i j}}{]}^T</m>
  • rząd macierzy
   stopień największego niezerowego wyznacznika, który da się utworzyć z macierzy
 • Układy równań liniowych. Twierdzenie Cramera.
  • Jeśli wyznacznik macierzy współczynników układu jest niezerowy, to taki układ równań ma dokładnie jedno rozwiązanie.
  • układy równań równoważnych
  • postać zredykuwana macierzy
  • rozwiąznywanie
   • metoda macierzowa
    pomnożenie obu stron przez <m>A^-1 circ</m>
   • metoda Gaussa
   • metoda Crammera
 • Metoda eliminacji Gaussa.
 • Elementy algebry liniowej.
  Przestrzeń liniowa, liniowa niezależność wektorów, baza i wymiar przestrzeni liniowej. Przekształcenia liniowe, jądro i obraz.
  • przestrzeń liniowa to czwórka uporządkowana V, K, +, *
  • podprzestrzeń
  • zbiór rozwiązań układu jednorodnego m równań liniowych z n niewiadomymi jest podprzestrzenią liniową przestrzeni R^n
  • liniowa kombinacja wektorów
  • powłoka liniowa rozpięta na wektorach
  • liniowa niezależność wektorów
  • baza przestrzeni: wektory lnz, na których jest rozpięta przestrzeń
  • baza kanoniczna: (1, 0, 0, …), (0, 1, 0, 0, …), …
  • współrzędne wektora w bazie
  • wymiar: liczba wektorów bazy
  • przekształcenia liniowe
   (addytywne i jednorodne)
  • jądro odwzorowania liniowego (Ker)
   to przeciwobraz wektora zerowego przestrzeni wartości odwzorowania
  • izomorfizmy
   odwzorowanie liniowe i bijekcja
 • Elementy geometrii analitycznej w przestrzeni.
  Iloczyn skalarny i wektorowy. Równanie płaszczyzny i równania prostej.
  • równanie parametryczne prostej
  • postać krawędziowa prostej
  • równanie ogólne płaszczyzny
  • równanie płaszczyzny w postaci normalnej
 • badanie przebiegu zmienności funkcji
 • asymptoty
  • dziedzina
  • asmyptoty
  • przedziały monotoniczności, ekstrema
  • przedziały wypukłości, punkty przegięcia
  • tabelka, wykres
przedmioty/matematyka_ii.txt · ostatnio zmienione: 2006/06/10 16:38 (edycja zewnętrzna)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki