Obliczenia ewolucyjne

Soft computing:

 • Sieci neuronowe
 • Systemy rozmyte
 • Algorytmy ewolucyjne
  • Programowanie ewolucyjne (tego nie omawiano na wykładzie) - ale jest to oparte na ewoluowaniu automatów skończonych.
  • Strategie ewolucyjne
  • Algorytmy genetyczne
  • Programowanie genetyczne

Twierdzenie Hollanda (tylko do SGA): Liczba pewnych wzorców (tzw. bloków budujących rośnie w tempie wykładniczym w kolejnych iteracjach algorytmu genetycznego SGA.

SGA (simple genetic algorithm)

 1. Początkowa populacja
 2. Selekcja
 3. Rekombinacja (krosowanie)
 4. mutacja
 5. wymiana populacji
 • kodowanie binarne
 • dwa operatory 1-punktowe (krzyżowanie i mutacja)

Niezależnie od problemu i konkretnej metody, należy zawsze ustalić następujące elementy:

 1. Reprezentacja rozwiązania (binarna, całkowitoliczbowa, grafowa, …)
 2. Metoda generowania losowego zbioru genotypów
 3. Operatory genetyczne (rekombinacja, mutacja) lub wyspecjalizowane dla danego problemu
 4. Przejście do przestrzeni fenotypów (odwzorowanie genotyp → fenotyp)
 5. Funkcja oceny jakości rozwiązań

Pojęcia:

 • Injection Island
 • Premature convergence
 • Genetic diversity
 • Selection pressure
 • crowding
 • fitness sharing
 • genetic drift
 • implicit parallelism
 • stagnacja
 • locus
 • linkage problem
 • allel
 • Wybranie reprezenacji
 • Sposób inicjalizacji
 • Odwzorowanie genotyp → fenotyp
 • Sposób oceny osobników
 • Zaprojektowanie op. mutacji, rekombinacji
 • Sposób wyboru osobników rodzicielskich, zastępowania
 • Kryterium zatrzymywania

Selekcja:

 • Turniejowa
 • Rankingowa
 • Ruletka
 • Strategia elitarna

Reprezentacje chromosomów:

 • Reprezentacja dyskretna (alf. binarny)
 • Reprezentacja rzeczywista (op. np. średnia aryt.)
 • Reprezentacja uporządkowana
 • Reprezentacja drzewiasta

Przy naruszaniu ograniczeń:

 • Kara - stopień penalizacji
 • Likwidacja (kara śmierci)
 • lub specyficzne metody (algorytmy naprawcze)

Strategie ewolucyjne

 • lata 60, Niemcy
 • 1 osobnik
 • tylko operator mutacji
 • zaburzanie chromosomu np. białym szumem (np. rozkład Gaussa)

Messy Genetic Algorithms:

 • messy - niechlujny, nieporządny
 • gen to para (locus, wartość)
 • zmienna długość reprezentacji
 • rozwiązują linkage problem
 • Cut-N-Slice

Schematy:

 • rząd schematu o(S) (liczba *)
 • rozpiętość schematu (odległość między pier. i ost. nie*)
 • dobre schematy mają:
  1. niski rząd
  2. małą rozpiętość
  3. ponad przeciętne przystosowanie
  • takie schematy nazywamy blokami budującymi

Ciąg pokoleń generowanych przez SGA jest odwzorowaniem zwężającym:

 1. istnieje punkt stały takiego odwzorowania
 2. SGA jest zbieżny dla dowolnej populacji początkowej (przy liczbie iteracji dążącej do nieskończoności)

metaheurystyka Simulated Annealing (symulowane wychładzanie):

 • Dodanie elementów stochastycznych

DGA - distributed genetic algorithm

HFC (Hierarchical Fair Competition):

 • „równa rywalizacja hierarchiczna”?
 • ile osobników może migrować
 • włączenie wiedzy apriorycznej
 • migration interval, migration rate
 • calibration gen
 1. stepping stones
 2. random migration
 3. hierarchical parallel
 • competion & cooperation
 • DGA/rmr - random migration rate
 • PEA - parallel evolutionary algorithm
 • VC - wymiar ukłądu dynamicznego
 • MGA (Maximum Gap Allowed)
 • acceptance/admission treshold
 • DAS (dynamic artiber strategy) - wykrywa stagnacje
 • Combined MGA-DAS (cMGA-DAS)
 • podpopulacje mogą się róznić parametrami, strategiami

Modele wyspowe:

 1. Stepping stones (docelowa wyspa wcześniej określona)
 2. Random migration
 3. Hierarchical Paralel model

HFC - szeroka eksploracja przestrzeni, unikanie nieuczciwej rywalizacji, podobnie jak w naturze

balans między szerokością eksploracji a dokładnością poszukiwań

powody przedwczesnej zbieżności:

 • selection pressure
 • promowanie najlepszych osobników
 • eliminacja młodych, dobrze rokujących osobników
 • dyskryminacja „nie fair” dobrego materiału genetycznego

Messy Genetic Algorithm:

 • Genom osobniczy reprezentowany jako zbiór par (locus, wartość)
 • nadspecyfikacja, podspecyfikacja
 • Cut-N-Splice
 • Nie ma mutacji
 • W algorytmach niechlujnych pierwsza faza jest pracochłonna ale potem wystarczy tylko kilka epok, by znaleźć dobre rozwiązanie
 • first-come-first-served
 • Fazy:
  1. Inicjalizacja
  2. Faza filtracji (primordial phase / „faza pierwotna”)
  3. Faza rekombinacji (juxtapositional) - Cut-N-Splice
 • pętla zewnętrzna zwiększa k, będące wielkością bloków budujących

Druga część wykładu

algorytm zachłanny

modele selekcji:

 • elitarny
 • wartości oczekiwanej
 • elitarny model wartości oczekiwanej
 • ze współczynnikiem zatłoczenia

brachistochrona

metoda uwzględniania ograniczeń

zapobieganie przedwczesnej zbieżności:

 1. zapobieganie kazirodztwu
 2. jednorodne krzyżowanie
 3. wykrywanie jednakowych łańcuchów
 4. machanizm próbkowania
 5. skalowanie f-cji celu

możliwe jest krzyżowanie z użyciem maski

zadania wielokryterialne

 • skalaryzacja zadania
 1. maksymalne dopuszczalne wartości składników
 2. Funkcje agregujące
  • suma ważona
  • metoda wartości docelowych
  • metoda punktu idealnego, metoda osiągania celów,
  • metoda punktu najgorszych oczekiwań

strategie ewolucyjne:

 • domyślnie jeden chromosom
 • kodowanie rzeczywiste
 • początkowo była tylko mutacja
 • zastępowanie chromosomu, jeśli jest lepszy
 • zaburzanie losową modyfikacją (rozkład gaussa)
 • malejący zasięg mutacji (większy w początkowej fazie)
  • np. reguła 1/5 sukcesów (0.82, 1/0.82)
 • (1-1) – (P^0, m, s, cd, ci, f, G, t)
 • twierdzenie o zbieżności
 • Regularne zadanie optymalizacji
  • funkcja celu ciągła
  • dziedzina domknięta
  • dla dowolnie małego eps istnieje w dziedzinie element, w którym wartość funkcji różni się od optimum o mniej niż eps
 • strategie ewolucyjne (mi + lamda)
 • (mi+1) – strategia wieloelementowa
  • licznośc populacji jest mi
  • osobniki łączą się w pary (te same p-stwa)
  • możliwa rekombinacja
  • usuwa się najsłabszego osobnika
  • samoadaptacja parametrów sterujących
 • (mi+lambda)
  • bardziej odporna na minima lokalne
  • samoczynna adaptacja zasięgu mutacji
  • chwilowa populacja (mi+lambda)-osobnikowa
  • osobniki mogą żyć dłużej niż jedno pokolenie
 • krzyżowanie
  • dyskretne – kolejne pary (x,sigma) brane z losowego rodzica
  • pośrednie – obliczanie średnich x i sigma, np (x1^2+x2^2)/2
 • osobniki reprezentowane przez (x, sigma, theta)
  • sigma ← sigma * exp(rozklad_norm(delta theta))
  • theta ← theta + rozklad_norm(delta theta)

programowanie genetyczne

 • algorytm
  1. wygenerowanie losowej populacji rozwiązań
  2. ocena osobników
  3. wybór operatora genetycznego: mutacja, rekombinacja, repredukcja
  4. wykonywanie w pętli dla wytworzenia nowej pop
  5. wykonywanie tego, aż do warunku stopu
 • maksymalna głebokość drzewa
 • selekcja
  • ruletka
  • turniej
  • metoda rankingowa
 • używane operatory
 • rekombinacja
  • losowy wybór węzłów w obydwu drzewach
  • przeniesienie poddrzew między drzewami
 • mutacja
  • pojedyncze węzły (zamiana funkcji + na - itp)
  • mutacja całych poddrzew (zastępowanie)
  • zamiana kolejności argumentów
  • hoist – uczynienie losowego węzła korzeniem

problem komiwojażera

 • NP-zupełny
 • znalezienie cyklicznej permutacji liczb 1..n, minimalizującej sumę …
 • reprezentacja binarna
 • reprezentacja ścieżkowa (32417586). operatory:
  • PMX (partially mapped crossover)
  • cykliczne krzyżowanie
  • order crossover
 • matrix reprezentation

sztuka ewolucyjna

 • obrazy ewolucyjne
 • muzykologia ewolucyjna

Literatura

 • Algorytmy genetyczne + struktury danych
 • Goldberg - Algorytmy genetyczne i ich zastosowania
przedmioty/algorytmy_ewolucyjne.txt · ostatnio zmienione: 2008/05/22 15:30 (edycja zewnętrzna)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki